EMÜ projekt "Teadmistepõhine biomajandus"

Projekt on otseselt seotud Eesti Maaülikooli arengukava aastani 2015 punktidega 7.1., 7.3. ja 7.4., ülikooli teadus- ja arendustegevuse strateegia aastani 2015 punktidega 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 ning ülikooli põllumajandus-, toidu- ja keskkonnateaduste lõimumisprogrammiga „Teadmistepõhine biomajandus“ tervikuna.

Projekti peamised eesmärgid:

Ülikoolis teadmiste- ja tehnoloogiasiirde funktsiooni jätkusuutlikkuse hoidmine ja tõstmine. Teadmiste ja oskustega seotud ülikoolis väljatöötatud intellektuaalomandi ärilistel eesmärkidel rakendamise kvaliteedi ja mahu tõstmine. Tehnoloogia- ja teadmistesiirde teenuste osutamiseks vajaliku inimressursi ja nendevaheliste koostöömehhanismide väljakujundamise ja toimimise toetamine.

Peamised tegevused on fokusseeritud kolme valdkonda:

  1. Tehnoloogia- ja teadmistesiirde funktsiooniga seotud põhitegevuste tegemine ja tugiteenuste osutamine teadus- ja arendusosakonna töötajate poolt.

  2. Teadus- ja arendustöö tulemuste rakendamise edendamine taastuvenergia ja energiasäästu valdkonnas ning ülikooli aktiivsuse suurendamine Eesti energiavarustuse probleemide lahendamisel interdistsiplinaarse üksuse „Taastuvenergia keskus“ tegevuse kaudu.

  3. Teadus- ja arendustegevuse programmis – teadmistepõhine biomajandus, sätestatud tegevuste elluviimine interdistsiplinaarse üksuse „Agrobiotehnoloogia arenduskeskus (AK)“ tegevuse kaasabil.
     

Peamised oodatavad tulemused ja mõju:

Interdistsiplinaarsete üksuste (kannavad oma põhimääruse alusel teadmiste- ja tehnoloogiasiirde tugistruktuuri rolli) tegevus seob otstarbekamalt vastavate valdkondade teadus- ja arendustegevuse ning rakendusliku uurimistöö. See tõstab ideede jõudmise efektiivsust teadlastelt ettevõtlusesse ja aitab teenuste kvaliteedi ja töötajate professionaalse tegevuse kaudu ettevõtjaid innovaatiliste ideede rakendamisel. Valdkondlik lähenemine võimaldab paremini kommerstväärtusega intellektuaalomandit identifitseerida, hinnata ja realiseerida. Suurenevad ülikooli kontaktid ettevõtetega ning teadus- ja arendustegevuse tulud, kasvab ettevõtete konkurentsivõime.

Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde teenuste sidumine interdistsiplinaarse teadus- ja arendustöö käsitlusega:

a) loob paremad eeldused teadus- ja arendustööks ja uurimistöö tulemuste jõudmiseks ettevõtlusesse;

b) parandab kraadiõppe kvaliteeti, selle tulemusena tõuseb nii teaduses, riigisektoris kui ka ettevõtluses tööle asuvate inimeste kvalifikatsioon;

c) avab paremad rahvusvahelise koostöö võimalused;

d) parandab ülikooli töötajate ja üliõpilaste teadlikkust innovatsiooni valdkonnas, nende motiveeritus, teadmiste- ja tehnoloogisiirde alast teadlikkust ja oskusi ning suurendab ülikooli koostöövõimet ettevõtetega;

e) aitab edendada ülikooliga koostööd tegevate ettevõtete konkurentsieelised ning aitab kaasa ettevõtete tulude kasvule, paranda tööhõivet ja inimeste elukvaliteeti;

f) aitab kaasa teadus- ja arendustegevuse mahtu suurenemisele, teadlaste arvu kasvule, uurimistöö tulemuslikkuse parenemisele ning teadus- ja arendustegevuse süsteemi rahvusvaheline atraktiivsuse tõusule;

g) loob eeldused uute interdistsiplinaarsete uurimisvaldkondade tekkeks;

h) aitab kaasa ülikoolide ja ettevõtete koostööle erinevate ühisprojektide käivitamiseks ja täitmiseks.


Eesti Maaülikooli põllumajandus-, toidu- ja keskkonnateaduste lõimumisprogramm "Teadmistepõhine biomajandus"


Agrobiotehnoloogia arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, e-post: haldja.viinalassemu.ee