Eriprojektid

Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise ja eriprojektide toetamise tingimused ja kord
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. mai 2008. a määrus nr 43 

 

Vaata tervikteksti: Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise ja eriprojektide toetamise tingimused ja kord (RTL, 05.06.2008, 45, 623)

§ 1. Kohaldamisala

  1. Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise ja eriprojektide toetamise meetme (edaspidi meede) tingimused ja kord on kehtestatud «Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013» ja sellest tuleneva «Majanduskeskonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime» eesmärkide elluviimiseks.

  2. Meede on järg «Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006» meetme nr 2.3 «Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine» osale «Spinno programm» (edaspidi perioodi 2004–2006 Spinno programm).

  3. Meede jaguneb kaheks osaks:

    1. teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimine;

    2. teadmiste- ja tehnoloogiasiirde innovaatiliste eriprojektide finantseerimine.

 

§ 4. Mõisted

  1. teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimine (edaspidi baasfinantseerimine) on teadmiste- ja tehnoloogiasiirdega seotud tegevuste finantseerimine teadusasutuse või rakenduskõrgkooli teadmiste- ja tehnoloogiasiirde valdkonna strateegiliste arengueesmärkide realiseerimiseks;

  2. teadmiste- ja tehnoloogiasiirde innovaatiline eriprojekt (edaspidi eriprojekt) on ühe baasfinantseeritud teadusasutuse või rakenduskõrgkooli poolt juhitud ühisprojekt, milles osaleb vähemalt kaks partnerit ning mille eesmärgiks on teadmiste- ja tehnoloogiasiirde valdkonnaga seotud uute ja innovaatiliste metoodikate juurutamine Eesti teadusasutustes ja rakenduskõrgkoolides;

 

§ 8. Toetuse piirmäärad, tingimused ja omafinantseering

     2. Eriprojektide toetuse määr on kuni 75% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu määr on vähemalt 25% abikõlblikest kuludest.


Agrobiotehnoloogia arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, e-post: haldja.viinalassemu.ee