Agrobiotehnoloogia arenduskeskus

Spinno+ programm

EAS SPINNO+ programmi alt rahastati EMÜ projekt "Teadmistepõhine biomajandus"
 

8. juunil 2008 jõustus Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus "Teadmiste-ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise ja eriprojektide toetamise tingimused ja kord".

Käesolev määrus aitab kaasa "Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse" alusel elluviidava "Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava" ning Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine Eesti" eesmärkide saavutamisele.

Meetme üldeesmärgiks on teadmiste-ja tehnoloogiasiirde funktsiooni jätkusuutlikkuse tõstmine Eesti  teadus- ja arendusasutuste ning rakenduskõrgkoolide strateegilise missioonina võrdsetel alustel õppe– ja teadus– ja arendustööga.

Meetme alaeesmärkideks on:

  1. Tõsta Eesti teadus –ja arendusasutustes ning rakenduskõrgkoolides väljatöötatud intellektuaalomandi ärilistel eesmärkidel rakendamise kvaliteeti ja mahtu teadmiste –ja tehnoloogiasiirde teenuste professionaalse ja tulemusliku osutamise kaudu;
  2. Tugevdada Eesti teadus –ja arendusasutustes ning rakenduskõrgkoolides teadmiste –ja tehnoloogiasiirde teenuste osutamiseks vajaliku inimressursi ja nendevaheliste koostöömehhanismide väljakujunemist ja toimimist.

Perioodiks 2008-2013 on teadmiste- ja tehnoloogiasiirde eesmärkide täitmiseks planeeritud 140 milj krooni, sellest on meetmele "Teadmiste –ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise ja eriprojektide toetamise tingimused ja kord" kavandatud kokku kuni 90 miljonit krooni.

Meedet kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Agrobiotehnoloogia arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 1a, Tartu 51014, e-post: haldja.viinalassemu.ee